Rijksoverheid.nl

Migratie van 16 overheidssites naar 1 rijksbrede overheidssite, Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk met al het nieuws en informatie van de regering en de ministeries op 1 plek. De eerste versie van de website ging in 2010 live en verving de websites van de 14 ministeries, en Regering.nl en Postbus51.nl. Elk ministerie had voorafgaand aan de migratie naar Rijksoverheid.nl zijn eigen website met een eigen redactie, content management systeem en processen. Alle content van deze websites moest worden ondergebracht in één gemeenschappelijke website voor beleidsinformatie en daarvoor werd de hulp ingeroepen van Xillio.

10-daagse pilot
De departementale websites gebruikten onder andere Green Valley, I-Park, Viadesk, Tridion en Iprox als cms. Voor de nieuwe gemeenschappelijke website werd gekozen voor het open source CMS Hippo. Er werd gekozen om de migraties van de 16 website geautomatiseerd te laten verlopen en qua timing in lijn met de grote releases van Rijksoverheid.nl. Voorafgaande aan de migraties voerde Xillio een tiendaagse pilot uit waarbij de content van MinVWS.nl en Postbus51.nl in een vooraf bepaald XML formaat werd opgeleverd. Daarnaast werden er XSLT’s ontwikkeld die de XML omzetten naar HTML pagina’s, waardoor de XML bestanden beter leesbaar zijn voor de testers.

Mapping
Na de pilot werd geïnventariseerd welke contenttypes aanwezig waren per ministerie. Per ministerie en informatietype werd de metadata en de velden in kaart gebracht en werden diverse overzichten en matrixes opgesteld waarin op ministerie-, contenttype-, metadata- en veldniveau de overeenkomsten en verschillen zichtbaar zijn. Vervolgens werd per ministerie op contenttype en veldniveau een mapping opgesteld en werden, waar nodig, mappingregels toegevoegd. Deze liepen uiteen van conversielijsten voor het automatisch koppelen aan onderwerpen, ministeries en bewindspersonen tot het opstellen van regels voor het toekennen van verplichte metadatavelden en omzetten naar het juiste formaat.

 

Verrijking en opschoning
Tijdens de migratie werd content verrijkt met de metadata die werd verzameld en vervolgens geconverteerd naar het formaat van Rijksoverheid.nl en Hippo CMS. De content van de ministerie websites werd omgezet naar XML en verstuurd naar de Hippo importer die tijdens het project door Xillio werd ontwikkeld. Deze importer importeerde de XML in Hippo CMS en publiceert de content automatisch.

Op de departmentale websites waren soortgelijke contenttypes aanwezig, maar deze vertoonden qua opzet en presentatievorm enorme verschillen. Tijdens de migratie werden de verschillende vormen omgezet naar de structuur die Rijksoverheid hanteert. Daarnaast zijn onder meer de Word en Excel documenten omgezet naar PDF. De gemigreerde content is op diverse manieren opgeschoond zodat het voldoet aan de standaarden van de Rijksoverheid. De content op de ministerie websites bestond vaak uit één blok HTML. Tijdens de migratie werd de content opgedeeld in verschillende blokken voor paragrafen, afbeeldingen en video’s. Dit werd als aparte blokken aan de importer aangeleverd. Naast opschoning van de inhoud van de HTML werd de contentset zelf ook opgeschoond. Er zijn diverse regels op basis van bijvoorbeeld documentdatum, context of contenttype toegepast om de contentset op te schonen.

De eerste migratie van 31 maart 2010 ging gepaard met de livegang van Rijksoverheid.nl, maar de opvolgende migraties werden direct gemigreerd en gepubliceerd op de live omgeving. Dit hield dat er geen ruimte was voor fouten.

Interne link
Tijdens de migratie waren er twee type interne links. De interne links binnen een ministerie website en de, voorheen externe links, tussen ministeries. Deze links werden omgezet en voorzien van extra informatie zodat de Hippo importer deze links kon reconstrueren tijdens de migratie. De documenten en afbeeldingen werden geëncodeerd zodat ze in het XML SOAP bericht mee verzonden kunnen worden. Uit de context van de documenten en afbeeldingen en uit de documenten en afbeeldingen zelf is de metadata geëxtraheerd en omgezet naar het juiste formaat.

 

Download case

Er werd gekozen om de migraties van de 16 website geautomatiseerd te laten verlopen en qua timing in lijn met de grote releases van Rijksoverheid.nl.

-